AACCT July 2017 Open NY

0-Star | 36 Players | 100 Matches

Name Entered Final
Shemar Britton 2273 2230 43
Wolfgang Busch 1262 1272 10
Paul Caparatta 1165 1102 63
Wilson Cheah 1298 1280 18
Daniel Chow 708 973 265
Kevin Chow 389 385 4
Brayden Chow 461 494 33
Chelsea Edghill 2209 2210 1
Ahmed El-mallah 2378 2370 8
Dario Ferrari 994 1106 112
Brian Fong 927 912 15
Angus Fong 2035 2008 27
William Gordon 1599 1600 1
Shivas Khera 592 567 25
Anand Khera 565 567 2
Yick Hong Lee 0 453 453
Brian Lee 1009 1026 17
Yu Xiang Li 2362 2346 16
Jasmine Lo 1204 1214 10
Samuel Medina 1977 1982 5
Jerry Mintz 1688 1688 0
Ibrahim Mugren 2014 2055 41
Ange-cedric Oba 2372 2372 0
Cui Ping (Abbie) Xiong 530 530 0
Keith Savitzky 1260 1220 40
Michael Song 1794 1793 1
Edmund Suen 2073 2073 0
Matthew W Lee 669 721 52
Changxin Wang 1885 1911 26
Eric Wu 1404 1403 1
Peter (bojiang) Wu 1028 1276 248
Benjamin Zhang 2133 2131 2
Ying Zhang 1302 1232 70
Jiaming Zheng 1276 1266 10
Zongqi 'henry' Zhong 2370 2394 24