AACCT July 2017 Open NY

0-Star | 36 Players | 100 Matches

Name Entered Final
Shemar Britton 2273 2230 43
Wolfgang Busch 1262 1272 10
Paul Caparatta 1165 1102 63
Wilson Cheah 1298 1280 18
Kevin Chow 389 385 4
Brayden Chow 461 494 33
Daniel Chow 708 973 265
Chelsea Edghill 2209 2210 1
Ahmed El-mallah 2378 2370 8
Dario Ferrari 994 1106 112
Brian Fong 927 912 15
Angus Fong 2035 2008 27
William Gordon 1599 1600 1
Anand Khera 565 567 2
Shivas Khera 592 567 25
Brian Lee 1009 1026 17
Yick Hong Lee 0 453 453
Yu Xiang Li 2362 2346 16
Jasmine Lo 1204 1214 10
Samuel Medina 1977 1982 5
Jerry Mintz 1688 1688 0
Ibrahim Mugren 2014 2055 41
Ange-cedric Oba 2372 2372 0
Cui Ping (Abbie) Xiong 530 530 0
Keith Savitzky 1260 1220 40
Michael Song 1794 1793 1
Edmund Suen 2073 2073 0
Matthew W Lee 669 721 52
Changxin Wang 1885 1911 26
Eric Wu 1404 1403 1
Peter (bojiang) Wu 1028 1276 248
Ying Zhang 1302 1232 70
Benjamin Zhang 2133 2131 2
Jiaming Zheng 1276 1266 10
Zongqi 'henry' Zhong 2370 2394 24