NYISC July Open NY

2-Star | 30 Players | 87 Matches

Name Entered Final
Claire Chen 438 438 0
Lanfei Chen 1243 1214 29
Alvin Chen 1826 1831 5
Sean Chen 1011 1011 0
Jonathan Code 1100 1123 23
Farhad Dalvi 1500 1515 15
Mario Davila 1875 1859 16
Doytcho Doytchev 1744 1715 29
Ahmed El-mallah 2370 2388 18
Sammy Feinstein 1763 1763 0
Shishi Hu 1508 1514 6
Emad Ibrahim 1383 1304 79
Steven Kasha 1623 1662 39
Lian Li 0 1826 1826
Yu Xiang Li 2346 2334 12
Rong (raymond) Li 1462 1462 0
Jasmine Lo 1214 1202 12
Ali Malik 1155 1193 38
Adnan Medunjanin 2179 2183 4
Eldin Medunjanin 1438 1428 10
Yan Kun Meng 887 1112 225
Jerry Mintz 1688 1677 11
Brian Ou 880 912 32
Kevin Ou 1755 1754 1
Nimo Wa 1431 1435 4
Peter (bojiang) Wu 1276 1235 41
Eric Wu 1403 1393 10
Benjamin Zhang 2131 2124 7
Zongqi 'henry' Zhong 2396 2393 3