AACCT August Open NY

0-Star | 26 Players | 71 Matches

Name Entered Final
Sergey Avvakumov 1278 1220 58
Jay Basnet 2059 2018 41
Wolfgang Busch 1272 1294 22
Christine Cha 671 671 0
Wilson Cheah 1280 1285 5
Lanfei Chen 1214 1174 40
Daniel Chow 973 966 7
Kevin Chow 385 426 41
Brayden Chow 494 484 10
Ahmed El-mallah 2388 2388 0
Iddo Etkin 0 2090 2090
Shishi Hu 1514 1517 3
Yick Hong Lee 453 471 18
Brian Lee 1026 1108 82
Jasmine Lo 1202 1227 25
John Mcdermott 2095 2095 0
Ze Min 0 789 789
Marco Mizrahi 1940 1937 3
Gabi Mizrahi 1910 1995 85
Keith Savitzky 1220 1252 32
Joshua Sclair 1241 1239 2
Sky Shatz 1439 1296 143
Matthew W Lee 721 722 1
Eric Wu 1392 1391 1
Jiaming Zheng 1266 1299 33