NYITTC Oct. 1, 2017 Open NY

2-Star | 27 Players | 82 Matches

Name Entered Final
Jay Basnet 2007 2049 42
Victor Chen 872 881 9
Ryan Chen 0 1067 1067
Judy Chen 0 263 263
Andrew Choi 0 292 292
Richard Dewitt 2168 2142 26
Justin Jao 400 416 16
Yu Xiang Li 2352 2356 4
Jasmine Lo 1227 1229 2
Tian Luan 670 589 81
Samuel Medina 1958 1976 18
Andres Mendoza 1994 2007 13
Jerry Mintz 1631 1631 0
Marco Mizrahi 1945 1912 33
Ilan Nouvalhian 902 888 14
Dylan Nouvalhian 716 652 64
Bradley Robbins 1956 1942 14
Sherif Shoela 2263 2259 4
William Tang 538 635 97
Andrew Tang 0 82 82
Angel Tang 21 51 30
Julio Wong 1527 1527 0
Jialin Yang 0 348 348
Bruce Ye 0 93 93
Boyu Zhang 182 152 30
Xinyu Zhang 283 377 94