2018 Butterfly Labor Day Teams NC

4-Star | 50 Players | 204 Matches

Name Entered Final
Mike Babuin 1666 1565 101
Simon Brain 1797 1836 39
Wayne Carney 1910 1873 37
Frank Chao 902 1260 358
Chingyao Chou 1149 1107 42
Xuhui Davidson 1023 1048 25
Anthony Gianquitti 1607 1713 106
Elias Gomez 1808 1835 27
Anav Gupta 1688 1698 10
Xiang Huang 1683 1661 22
Aditya Jain 1571 1563 8
Dennis Jenson 1891 1849 42
Zhanhao (james) Liao 1659 1749 90
Cliff Lin 1155 1204 49
Elvis Lopez 1980 1989 9
Changbo Lu 1612 1687 75
Shiguang Lu 1721 1725 4
Raymond Mack 2095 2041 54
Michael Martin 1947 1930 17
Jim Mcqueen 1839 1825 14
Jerred Miklowcic 1912 1851 61
Bryce Milford 828 827 1
Jeff Milford 1212 1229 17
Majid Mohadjer 1106 1111 5
Aminu Mohammed 1758 1735 23
Brendon Mrzlak 1979 1999 20
Moustapha Nasser 1922 1812 110
Sen Nie 1752 1752 0
Sue Nolte 1599 1535 64
Raphael Orenstein 1278 1285 7
John Pahl 1444 1442 2
Anthony Pierre 1168 1168 0
Ahmond Reid 1336 1335 1
Ryan Robinson 1669 1786 117
Ajai Singh 1664 1710 46
Cameron Smith 1974 1955 19
William So 2085 2115 30
Ashutosh Sorab 1655 1699 44
Sam Sundar 1509 1545 36
Chi Tran 1909 1903 6
Martin Vazquez 2077 2019 58
Rachel Wang 1553 1654 101
Chris Xiao 2041 2024 17
Jinpeng Xiao 1633 1610 23
Zhu Xiaofeng 1778 1754 24
Yanyu Xie 1394 1602 208
Isabella Xu 1766 1805 39
Bryan Zeng 1075 1178 103
Lisa Zhao 1672 1695 23
Tianyi Zhou 956 1250 294